مجموعه فرهنگی ورزشی اسبو اسپرت

نویسندگان
۱۴شهریور

این قوانین اعلام شده از فدراسیون بولینگ و کیو اسپرت چمهوری اسلامی ایران است.

فصل یک - تجهیزات

میز استاندارد :

ابعاد – سطح بازی میز از لبه باندهای آن باید 1778×3569 میلیمتر باشد که حداکثر بمیزان 13+ و 13- میلیمتر می تواند قابل تغییر باشد.

ارتفاع میز :

ارتفاع میز از کف تا روی باند حداقل 851 میلیمتر و حداکثر 876 میلیمتر باشد. و گشادی دهنه پاکت ها براساس الگوی فدراسیون حرفه های جهانی خواهد بود.

خط بالک ( Baulk ) :

خط مستقیم که به موازات باند پایین و به فاصله 737 میلیمتر از آن ترسیم شود خط Baulk نامیده می شود

منطقه D :

نیم دایره ای که مرکز آن مرکز خط Baulk و شعاع آن 292 میلی متر می باشد.

نقاط توپهای رنگی :

چهار نقطه روی خط مرکزی میز به شرح زیر و جود دارند.

1- نقطه توپ سیاه که به فاصله 324 میلیمتر از باند بالاتر قرار دارد.

2- نقطه مرکزی یا نقطه توپ آبی که دقیقاً در مرکز میز بین باند بالا و پایین می باشد.

3- نقطه پیرامید یا نقطه توپ صورتی که دقیقاً وسط نقطه توپ آبی و باند بالا می باشد.

4- نقطه توپ قهوه ای که دقیقاً مرکز خط Baulk و منطقه D بوده و توپ زرد در گوشه سمت راست و توپ سبز در گوشه سمت چپ منطقه D قرار دارند.

توپ ها :

توپ ها از یک شکل تصویب شده به قطر 5/52 میلیمتر که با 05/0 میلیمتر قابل تغییر است می باشند. و :

1- وزن آنها کاملاً مساوی که در یک سری کامل حداکث 3 گرم اختلاف قابل اغماض است.

2- یک توپ با سری کامل توپ ها می تواند با توافق بازیکنان یا تصمیم داور تعویض گردد.

امتیاز رنگ توپها :

قرمز 1- امتیاز

زرد 2- امتیاز

سبز 3- امتیاز

قهوه ای 4- امتیاز

آبی 5- امتیاز

صورتی 6- امتیاز

مشکی 7- امتیاز

چوب :

چوب بازی نباید کمتر از 914 میلیمتر باشد و شکل و فرمی غیر از آنکه به طور عموم پذیرفته شده نداشته باشد. و حداکثری برای آن مشخص نشده است ولی در هر صورت شکل متعارف داشته باشد.

لوازم کمکی :

رست و چوب بلند و غیره به عنوان لوازم کمکی در شرایط سخت مورد استفاده قرار می گیرد که این نوع لوازم به طور نرمال در اطراف میز موجود بوده تا توسط بازیکنان یا داور ارائه می گردد و البته این نوع لوازم باید مورد تصویب و تایید فدراسیون بیلیارد و اسنوکر حرفه ای جهان (WPBSA ) باشد.

فصل دوم- تعاریف

فریم - Frame :

یک فریم عبارتند از مدت زمانیکه اولین ضربه برای پخش کردن توپ ها زده می شود تا :

1- یک بازیکن در نوبت خود بازی را واگذار نماید.

2- یا فقط زمانیکه توپ سیاه روی میز است ضربه زننده به دلیل داشتن امتیاز بیشتر از (1+7 ) فریم را می برد .

3- یا فقط زمانیکه توپ سیاه روی میز است با افتادن توپ سیاه در پاکت یا ارتکاب هر خطا فریم پایان می یابد.

تذکر: بازیکن ضربه زننده اگر بخواهد می تواند برای بالا بردن برگ خودش به بازی ادامه دهد ولی نتیجه تغییر نمی کند.

یک بازی :

یک بازی از تعدا فریم های مقرر شده تشکیل می گردد.

مسابقه :

تعداد فریم های مقرر شده تشکیل می گردد.

توپ ها :

1- توپ سفید که کیوبال (Cue ball ) نامیده می شود.

2- 15 توپ قرمز و 6 توپ رنگی که به عنوان توپ های هدف (Object ball) می باشد.

ضربه زننده :

ضربه زننده کسی است که در حال بازی است تا زمانیکه داور پایان نوبت او را اعلام نماید.

ضربه :

1- زمانیکه ضربه زننده با نوک چوب به توپ سفید (Cue ball ) میزند ضربه ایجاد می شود.

2- ضربه زمانی درست است که هیچ تخطی از قانون صورت نگیرد.

3- تا زمانیکه کلیه توپ ها ی روی میز به صورت ساکن و بیحرکت قرار نداشته باشند ضربه کامل نیست .

4- ضربه می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به شکل ذیل انجام شود.

الف- اگر توپ سفید بدون تماس با باند به توپ هدف برخورد نماید ضربه مستقیم خواهد بود.

ب- اگر توپ سفید قبل از برخورد با توپ هدف با یک یا چند باند تماس پیدا کند ضربه غیر مستقیم انجام شده است.

انداختن توپ در پاکت ( POT) :

زمانیکه توپی قانونی و بدون ارتکاب خطا وارد پاکت شود عمل POT صورت گرفته است .

Break:

تعداد توپهایی که یک بازیکن در یک نوبت از بازی POT کرده و امتیاز کسب می کند Break می نامند.

توپ در دست ( Ball in hand )

1- توپ سفید یا (کیوبال) زمانی در دست است که :

الف – قبل از شروع فریم باشد.

ب – یا توپ سفید داخل پاکت بیفتد.

پ – یا توپ سفید خارج میز پرتاب شود.

ت – در زمانی که در آخر بازی به روی توپ مشکی مساوی می شود در آن زمان می بایست توپ 7 سر جایش و کیوبال بال این هند شوددر منطقه D.

2- توپ سفید در دست خواهد بود تا :

الف – به طور قانونی بازی انجام شود.

ب- یا خطایی توسط بازیکن ضربه زننده صورت گیرد.

توپ در جریان بازی – Ball in play

1- تا زمانیکه توپ سفید در دست نباشد در جریان بازی است.

2- توپ های قرمز از شروع فریم تا افتادن در پاکت و یا پرتاب شدن به بیرون میز در جریان بازی هستند.

3- توپ های رنگی پس از دوباره قرار گرفتن در روی میز و یا بعد از افتادن در پاکت خارج از نوبتشان به عنوان جایزه یا پرتاب شدن به بیرون میز در جریان بازی قرار می گیرند.

توپ انتخابی :

1- توپ هدفی که برای بازیکن ضربه زدن به داور اعلام می کند و متعهد می شود که اولین ضربه را به آن بزند توپ انتخابی Ball ON آن بازیکن می باشد.

2- در صورت درخواست داور ضربه زننده باید توپ هدف خود را اعلام نماید.

توپ آزاد Free ball :

توپ آزاد توپی است که یک بازیکن می تواند پس از اسنوکرد شدن با خطای بازیکن مقابل در صورت ندیدن دو طرف توپ هدف انتخاب نماید.

توپ به بیرو ن پرتاب شده :

چنانچه توپ در سطح بازی نبوده و یا داخل پاکت نیافتاده باشد، پس به بیرون میز پرتاب شده است.

توپهایی که بر روی لبه میز (یا باندها ) قرار می گیرد اگر خود بخود به روی میز برنگردد به منزله خروج توپ از میز می باشد.

اسنوکرد شدن ( ماسک شدن )

زمانیکه مسیر مستقیم توپ سفید ( کیوبال) برای ضربه زدن به قسمتی یا تمام قسمت همه توپ های در نوبت توسط توپ یا توپ های خارج از نوبت مانع ایجاد شود آن کیوبال اسنوکرد شده است پس اگر بتوان مستقیماً به انتهای لبه های کناری یک یا چند توپ در نوبت ضربه زد آن کیوبال اسنوکر (ماسک) نیست.

1- در صورت کیوبال در دست ، اگر از هر نقطه منطقه D برای ضربه زدن به توپ در نوبت طبق شرایط فوق مانع وجود داشته باشد کیوبال اسنوکرد شده است.

2- اگر توپ در نوبت توسط بیشتر از یک توپ خارج از نوبت اسنوکر شود :

الف- آن توپ با نزدیکترین توپ خارج از نوبت به کیوبال اسنوکر شده است .

ب- اگر آن توپ با بیشتر از یک توپ خارج از نوبت با فاصله یکسان از کیوبال اسنوکر شده باشد کلیه آن توپها ی خارج از نوبت تاثیر گذار در اسنوکرد شدن هستند.

3- اگر مسیر کیوبال با چندین توپ قرمز توسط چندین توپ خارج از نوبت مسدود شده باشد توپ تاثیر گذار در اسنوکرد شدن وجود ندارد.

4- کیوبال توسط باند نمی تواند اسنوکر شود و اگر مسیر کیو بال توسط انحنای باند مسدود شد و انحنای باند به کیوبال نزدیکتر از هر توپ خارج از نوبت باشد آن کیوبال اسنوکرد نشده است . و داور نمی تواند اعلام Free ball نماید و بازیکن که با خطای حریف در وضعیت قرار گرفته که لبه باند مانع از زدن توپ در نوبت او بشود نمی تواند از Free ball استفاده نماید و فقط می تواند از بازیکن خاطی بخواهد خودش ضربه بزند یا اینکه خودش به توپ در نوبت ضربه بزند.

5- زمانی که Free ball به جای قرمز است اگر توپ فری بال با هر قرمزی داخل پاکت شود امتیاز توپها با هم جمع می شود ولی زمانی که فری بال برای توپهای رنگی می باشد و اگر توپ فری بال با توپ نوبت هم زمان پاکت شوند فقط امتیاز توپ در نوبت محاسبه می شود.

تذکر1 : اگر بازیکنی توپ فری بالی را انتخاب می کند باید حتماً ضربه اولش به آن توپ برخورد نماید در غیر این صورت خطا محسوب و جریمه می شود به اندازه توپ در نوبت.

تذکر2 : چنانچه بعد از خطا قرمزها به هم چسبیده باشند قانون می بایست دو سمت توپ در نوبت دیده شود صدق نمی کند در این حالت به منزله دیدن هر دو سمت توپ تلقی می شود.

ضربه هول :

اگر نوک چوب موقع ضربه زدن در روی کیوبال باقی بماند آن ضربه هول محسوب می شود که :

1- پس از اینکه کیوبال به سمت جلو حرکت کرده است.

2- مگر اینکه فاصله کیوبال و توپ در نوبت بسیار کم بوده و ضربه به آخرین قطعه لبه توپ در نوبت برخورد نماید که با تشخیص داور این ضربه افه رو یا Follow Shat بوده و ضربه هول نمی باشد.

نقطه اشغال شده :

اگر توپی پس از پاکت شدن بدون تماس با توپ دیگر نمی توان در جای خودش قرار دهید آن نقطه اشغال شده نامیده می شود و می بایست جای بالاترین نقطه ای که خالیست قرار گیرد.

ضربه پرشی :

زمانیکه کیوبال از روی هر قسمت از هر توپ هدف عبور نماید( اعم از اینکه در موقع عبور با آن توپ تماس پیدا بکند یا نه) ضربه پرشی محسوب گردیده خطا می باشد( مگر ) :

1- ابتدا کیوبال با یک توپ هدف برخورد نموده و سپس از روی توپ دیگر پرش کند.

2- کیوبال ابتدا پرش کرده و سپس از برخورد با میز به توپ هدف برخورد نماید.

3- اگر کیوبال بعد از برخورد قانونی به توپ هدف با باند و یا توپ دیگر برخورد کرده و سپس از روی توپ پرش نماید.

عدم برخورد کیوبال با هدف – miss :

وقتی کیوبال ابتدا به توپ درنوبت برخورد ننماید و داور متوجه شود زننده تلاش کافی برای ضربه زدن به توپ در نوبت نکرده است آن بازیکن مرتکب عمل miss شده است.

فصل سوم – بازی

بازی اسنوکر می تواند توسط دو نفر یا بیشتر به صورت یارگیری یا مستقل به شرح زیر انجام گردد.

1- همه بازیکنان باید بایک کیوبال (توپ سفید) بازی کنند که هر بازی 15 قرمز و 6 توپ رنگی از 2 تا 7 دارد.

2- امتیاز هر بازیکن در نوبت خود با در پاکت انداختن توپ های قرمز و رنگی محاسبه می شود که پس از اتمام توپ های قرمز نوبت توپ های رنگی، به ترتیب از رنگ زرد تا مشکی خواهد بود.

3- امتیاز هر بازیکن با اضافه شدن به امتیازات قبلی وضعیت او را مشخص خواهد کرد.

4- امتیاز جریمه به امتیازات بازیکن حریف اضافه خواهد شد.

5- به عنوان یک تاکتیک بازیکن می تواند کیوبال را با یک ضربه قانونی در پشت توپ خارج از نوبت نگه دارد که در چنین حالتی بازیکن حریف اسنوکرد (ماسک) می شود که این تاکتیک به جهت امتیاز گیری و احتمال خطا توسط بازیکن حریف بسیار حایز اهمیت می باشد.

6- برنده یک فریم کسی است :

الف- امتیاز بیشتر را کسب نماید.

ب- آن فریم به نفع بازیکنی واگذار گردد.

پ- آن فریم به دلیل رفتار ناشایست و یا خطای Foul and miss and miss sthit به حساب بازیکنی گذاشته شود.

7- برنده مسابقه کسی است :

الف- تعداد فریم های مورد نیاز را برده باشد.

ب- در صورت تساوی امتیازات بالاترین معدل امتیازی را کسب کند.

پ- یا آن بازی به دلیل رفتار ناشایست به بازیکن حریف واگذار گردد.

شیوه بازی :

ترتیب بازی توسط قرعه و یا سکه که به وسیله داور انجام می شود تعیین خواهد شد و لازم به ذکر است سکه نباید به روی میز انداخته شود.

1- این ترتیب بازی باید تا آخر فریم بدون تغییر باقی بماند. مگر اینکه بازیکنی از حریف خود بخواهد که به دلیل ارتکاب خطا، بازی مجدد انجام دهد.

2- هر بازیکن و یا یار او که ضربه اول را میزند باید به طور متناوب فریم های بعدی را شروع نمایند.

3- اولین بازیکن بازی را به شکل کیوبال در دست آغاز خواهد کرد و هر فریم زمانیکه کیوبال از منطقه D توسط نوک چوب ضربه بخورد شروع می شود و اگر بازیکنی در زمان جابجا کردن کیوبال در منطقه D با نوک چوب به آن ضربه بزند بازی شروع شده است.

4- تا زمانیکه توپ قرمز روی میز است اولین ضربه باید به توپ قرمز و یا فری بال که به جای قرمز انتخاب شده ، زده شود.

الف- وقتی توپ قرمز و یا هر توپ رنگی به جای قرمز در پاکت بیفتد آن بازیکن در ضربه بعدی توپ رنگی انتخابی خود را خواهد زد، که اگر در پاکت بیفتد امتیاز محاسبه و توپ رنگی مجدداً در نقطه خود قرار می گیرد.

ب- سپس ضربه زدن به یک توپ رنگی ادامه خواهد داشت تا زمانیکه توپ های قرمز در روی میز باقی نماند و پس از در پاکت افتادن آخرین قرمز یک توپ رنگی (به عنوان جایزه) زده خواهد شد.

پ- سپس نوبت توپ های رنگی که به ترتیب ارزش آنهاست ، خواهد بود که وقتی توپ رنگی در نوبت خود بطور قانونی در پاکت بیافتد داخل پاکت باقی می ماند.

5- بدون توجه به اینکه یک خطا ممکن است به نفع بازیکنی باشد وقتی توپ های قرمز در پاکت بیفتد و یا به بیرون میز پرتاب شود در داخل پاکت باقی می ماند مگر اینکه به جهت تمیز کردن توسط داور از روی میز برداشته شود یا از لبه پاکت خود بخود در پاکت بیفتد یا در Foul and miss برای ضربه مجدد توسط بازیکن خاطی توپ های جابجا شده در جای قبلی قرار گیرد و یا توپی توسط بازیکنی غیر از ضربه زننده از جای خود تکان خورده باشد

6- اگر بازیکنی امتیازی نگیرد و یا مرتکب خطا شود نوبت او به پایان رسیده و بازیکن بعدی از جاییکه کیوبال در روی میز قرار دارد و یا در صورت بیرون رفتن کیوبال ازمیز و یا داخل پاکت افتاد باشد از نقطه D ، بازی را ادامه خواهد داد.

پایان فریم ، بازی یا مسابقه

1- زمانیکه فقط توپ سیاه در روی میز باقی مانده باشد با اولین امتیاز و یا خطا فریم به پایان میر سد مگر هر دو شرایط مشروحه زیر اتفاق بیفتد :

الف- نتیجه فریم پس از افتادن توپ سیاه در پاکت و یا ارتکاب خطا مساوی باشد.

ب- برای محاسبه رقم شماره نهایی در پایان فریم آخر در مساوی فریمی.

2- وقتی که هر دو شرایط بالا وجود داشته باشد :

الف- توپ سیاه در روی نقطه اصلی قرار می گیرد.

ب- کیوبال به منطقه D برده می شود.

پ- بازیکن ضربه زننده با قید قرعه تعیین می گردد.

ت- پس از آن با اولین امتیاز یا خطا فریم به پایان می رسد.

بازی با کیوبال در دست :

برای بازی با کیوبال در دست بازیکن باید از منطقه D و یا از روی خط D به هر سمت که بخواهد به کیوبال ضربه بزند.

1- داور باید متقاعد شود که کیوبال خارج از منطقه D نیست. در ضمن داور در صورت خروج کیوبال در منطقه D نباید به بازیکن ضربه زننده هشدار بدهد و باید صبر کند ضربه زده شود بعد اعلام خطا نماید.

2- اگر در زمان جابجا کردن کیوبال در منطقه D نوک چوب با کیوبال برخورد نماید و داور عقیده داشته باشد که ضربه زننده به قصد اینکار را نکرده ، هنوز بازی شروع نشده است.

ضربه همزمان با دو توپ :

بجز دو توپ قرمز و یا توپ آزاد و توپ در نوبت اگر دو توپ همزمان ضربه بخورند خطا محسوب می شود.

قرار گرفتن توپ های رنگی در نقاط خود :

کلیه توپ های رنگی پس از افتادن در پاکت و یا پرتاب شدن به بیرون میز قبل از ضربه بعدی باید در روی میز و در نقاط اصلی خود قرار گیرند مگر اینکه در نوبت خود و به طور قانونی در پاکت بیفتد.

1- یک بازیکن در قبال اشتباه داور به جهت درست قرار ندادن توپی در روی میز هیچگونه مسئولیتی ندارد و اگر داور به غلط توپی را در نقطه دیگری قرار دهد تا قبل از ضربه بعدی می تواند جابجا نماید در غیر اینصورت حق تغییر و تصحیح آنرا ندارد تا اینکه دوباره آن توپ پاکت شده آن وقت به جای اصلی برگردانده شود.

2- اگر توپ رنگی به طور قانونی و در نوبت خود در پاکت بیفتد و اشتباهاً روی نقطه خود قرار گیرد پس از متوجه شدن و بدون جریمه باید آن توپ در پاکت قرار گرفته و اگر امتیازی از آن توپ گرفته شده باشد به قوت خود باقی است و سپس باید به بازی ادامه داد.

3- چنانچه توپ و یا توپ هایی که به طور ناصحیح در روی نقاط اصلی خود قرار نگرفته ضربه زده شود آن ضربه قانونی بوده و توپ هایی که فراموش شده و اشتباها در روی میز قرار نگرفتند در صورت متوجه شدن باید در نقاط اصلی خود قرار گیرند و :

الف- در صورت فراموش شدن هیچ جریمه های در برنخواهد داشت.

ب- اما اگر قبل از قرار دادن توپ در نقطه خود توسط داور ، بازیکن به کیوبال ضربه بزند جریمه خواهد داشت. 4- اگر جای اصلی توپ رنگی که باید در روی میز قرار گیرد توسط توپ های دیگر اشغال شده باشد آن توپ در جای خالی از بالاترین نقطه (جای توپ) قرار می گیرد.

5- اگر جای اصلی بیشتر از یک توپ رنگی توسط توپ های دیگر اشغال شده که باید در روی میز قرار گیرند به ترتیب با ارزش ترین توپ در جای خالی بالاترین توپ قرار می گیرد مگر جای خودش خالی باشد در این صورت اول توپی که جایش خالیست قرار می دهم بعد توپ بزرگتر را.

6- چنانچه کلیه نقاط توپ های رنگی توسط توپ های دیگر اشتغال باشد، توپ رنگی باید در نزدیکترین جای ممکنه نسبت به نقطه اصلی، بین آن نقطه و نزدیکترین قسمت باند بالا نسبت به آن نقطه قرار گیرد.

7- اگر مابین نقاط اصلی توپ های صورتی و یا مشکی و باند بالا جایی برای قرار دادن فقط توپ های صورتی و مشکی وجود نداشته باشد توپ های فوق الذکر در نزدیکترین جای ممکن نسبت به نقطه اصلی و در زیر آن نقطه قرار می گیرد.

8- در کلیه شرایط توپ کاشته شده نباید با توپ دیگر تماس داشته باشد.

9- توپ های رنگی باید توسط دست در نقاط مشخص شده قرار گیرند.

توپهای بهم چسبیده Touching ball

1- اگر کیوبال به توپ یا توپهایی که نوبت بازی آنها است بچسبد ، داور باید اعلام کند(توپ های بهم چسبیده ) Touching ball و اینکه چه توپ و یا توپ هایی به کیو بال چسبیده را نشان دهد.

2- زمانیکه اعلام می شود (توپ های بهم چسبیده) ضربه زننده باید کیوبال را طوری از توپ چسبیده دور کند که آن توپ به هیچ عنوان تکان نخورد که در صورت تکان خوردن ضربه هل بوده و خطا می باشد.

3- اگر کیوبال به توپی که نوبت بازی آن نیست بچسبد و یا نزدیک آن باشد و از داور سوال شود که آیا این توپ ها به هم چسبیده یا نه ، او جواب آری یا خیر را خواهد داد و بازیکن باید طوری به کیوبال ضربه بزند که آن توپ تکان نخورده و کیوبال در ضربه اول به توپ در نوبت برخورد نماید.

4- چنانچه کیوبال هم به توپ در نوبت و هم توپ خارج از نوبت بچسبد داور فقط به توپ در نوبت اشاره خواهد کرد و اگر ضربه زننده از داور سوال کند که آیا کیوبال به توپ خارج از نوبت هم چسبیده یا نه، او حق دارد جواب دهد.

5- اگر داور متقاعد شود که حرکت توپ چسبیده به کیوبال بدون دخالت ضربه زننده می باشد نباید اعلام خطا نماید. مثال : توپ در نوبت در لبه فرو رفتگی جای توپی که معمولا روی میزها ایجاد می شود قرار دارد و بعد از جدا شدن کیو بال به درون آن فرو رفتگی حرکت می کند و این حرکت خطا محسوب نمی شود.

6- چنانچه توپی در زمان کنترل داور به کیو بال نچسبیده باشد و قبل از ضربه بازیکن به نظر برسد که بهم چسبیده است داور باید آن توپها را به صورتیکه خودش قبول دارد جابجا نماید.

توپ در لبه پاکت Ball on edge of packet

1- اگر توپی که در لبه پاکت قرار دارد و بدون ضربه توپ دیگر در ادامه بازی در پاکت بیفتد ، آن توپ در جای قبلی قرار گرفته و امتیازات به دست آمده از توپهای دیگر تا آن لحظه به قوت خود باقی است.

2- اگر در امتداد یک ضربه احتمال برخورد هر توپ به آن توپ (توپی که از لبه به داخل پاکت افتاده است) وجود داشته باشد در آنصورت :

الف- بدون تخطی از این قوانین ، کلیه توپ ها باید در جای قبلی قرار گرفته و همان بازیکن می تواند مثل ضربه قبلی و یا هر نوع ضربه ای که بخواهد ، مجددا بازی نماید.

ب- اگر در همان شرایط خطایی اتفاق بیافتد ، بازیکن خاطی جریمه شده و کلیه توپ ها در جای قبلی قرار گرفته و بازیکن بعدی به طور معمول می تواند امتیازات بعد از خطای حریف را دارا باشد.

3- اگر توپی برای چند لحظه 4 ثانیه در لبه پاکت بالانس شده و در داخل پاکت بیافتد امتیاز آن توپ بحساب زننده محسوب شده و توپ در جای قبلی قرار نمی گیرد.

ماسک (اسنوکرد) شدن بعد از خطا snookered after a foul

چنانچه کیوبال پس از خطا اسنوکرد شود. داور باید اعلام کند فری بال ( توپ آزاد)

1- اگر بازیکن بعدی بخواهد ضربه بعدی را بزند :

الف – او می تواند هر توپی را به جای توپ در نوبت (توپی که نوبت بازی با آن است) انتخاب کند.

ب- توپ انتخاب شده ارزش همان توپ در نوبت را داشته و چنانچه در پاکت بیافتد پس از محاسبه امتیاز در نقطه اصلی در روی میز قرار می گیرد.

2- در حالت زیر کیوبال مرتکب خطا شده است :

اگر کیوبال اول به توپ آزاد و یا همزمان به توپ در نوبت و توپ آزاد برخورد ننماید.

3- وقتی توپ آزاد در پاکت بیفتد مجدداً در روی نقطه اصلی خود قرار گرفته و باندازه ارزش توپ در نوبت امتیاز محاسبه خواهد شد.

ب: فقط زمانیکه توپ 6و7 روی میز باشد کیوبال توسط توپ آزاد می تواند اسنوکرد شود.

4- بشرطی که کیوبال اول به توپ آزاد و یا همزمان به توپ آزاد و توپ در نوبت برخورد نماید و سپس توپ در نوبت داخل پاکت شود. آن توپ در داخل پاکت میماند و امتیاز نیز محاسبه خواهد شد.

5- زمانیکه نوبت توپ های رنگی است و همزمان توپ آزاد و توپ در نوبت داخل پاکت شوند فقط امتیاز توپ در نوبت محاسبه می شود مگر اینکه نوبت توپ های قرمز باشد که چنانچه قرمز و توپ آزاد داخل پاکت شوند به تعداد آنها امتیاز منظور شده توپ در نوبت در داخل پاکت میماند و توپ آزاد در روی میز در نقطه خود قرار می گیرد.

6- زمانیکه از بازیکن خاطی درخواست بازی مجدد شود توپ آزاد برای او دیگر مفهومی ندارد.

خطاها:

زمانیکه خطایی صورت می گیرد داور سریعاً باید اعلام fall نماید که:

1- اگر بازیکنی موفق به ضربه صحیح نباشد نوبت خود را از دست می دهد که داور جریمه او را اعلام خواهد کرد.

2- داور باید صبر کند که ضربه زده شده کامل گشته و سپس اعلام نتیجه نماید.

3- هر توپ رنگی که بعد از پاکت شدن و یا به بیرون پرتاب شدن در نقطه ناصحیح در روی میز قرار گیرد به همان حال باقی می ماند مگر اینکه قبل از ضربه بعدی کسی متوجه شود و یا مجدداً در پاکت بیافتد و یا به بیرون میز پرتاب شود که آن به موقع بطور صحیح در روی میز قرار خواهد گرفت.

5- ضربه بعدی از جائیکه کیوبال بطور ثابت در روی میز قرار می گیرد و یا وقتی کیوبال به بیرون میز و یا داخل پاکت می شود از منطقه D آغاز خواهد شد. مگر قانون بازی مجدد از نقطه اول انجام شود .

6- چنانچه در یک ضربه چندین خطا اتفاق بیفتد به ارزش بالاترین خطا جریمه خواهد شد.

7- بازیکنی که مرتکب خطا شود:

الف – طبق بخش جریمه ها که در زیر مشخص شده جریمه خواهد شد.

ب- در صورت درخواست بازیکن بعدی ضربه بعدی را نیز خود او خواهد زد.

جریمه ها :

کلیه خطاها چهار امتیاز جریمه خواهد شد مگر خطایی با ارزش بیشتر از آن اتفاق بیفتد که در بند های بعدی توضیح داده شده است:

الف- جریمه هایی که به ارزش توپ در نوبت هستند به شرح زیر ند :

1- به کیوبال بیشتر از یکبار ضربه بزند.

2- زمانیکه هر دو پای بازیکن از روی زمین کنده شده ضربه بزند.

3- خارج از نوبت بازی کند.

4- زمانیکه کیوبال در دست است به طور ناصحیح از منطقه D بازی کند.

5- کیوبال بازیکن به هیچ یک از توپ ها برخورد ننماید.

6- کیوبال بدون برخورد با توپی داخل پاکت شود.

7- کیوبال درپشت توپ آزاد اسنوکر(ماسک) شود. ( با توپ فری بال نمی تواند حریف را اسنوکر کرد) مگر زمانی که فقط توپهای 6 و 7 روی میز باشد، خطا محسوب شده جریمه توپ در نوبت است.

8- ضربه پرشی انجام دهد.

9- با چوب غیر استاندارد بازی کند.

10- در بازی چهار نفره ، به طور غیر قانونی مشورت نماید.

ب- جریمه هایی که به ارزش توپ در نوبت و یا توپ مربوط هستند . (هر کدام که بیشتر باشد)

1- زمانی که کلیه توپ ها در روی میز ساکن نشده ضربه بزند.

2- قبل از اینکه داور توپ رنگی در پاکت افتاده را روی میز قرار دهد ضربه بزند.

3- توپ خارج از نوبت ball not on را در پاکت بیاندازد.

4- کیوبال ابتدا به توپ خارج از نوبت برخورد نماید.

5- اگر ضربه هل زده شود.

6- به جز نوک چوب، هر قسمتی از لباس ضربه زننده و یا وسایلی که او حمل می کند با هر توپی در روی میز تماس حاصل نماید.

7- چنانچه توپی به بیرون از میز پرتاب شود.

8- چنانچه کیوبال همزمان با دو توپ برخورد نماید.(به جز دو توپ قرمز و یا توپ آزاد و توپ قرمز)

پ- جریمه هایی که با ارزش 7 امتیاز محاسبه می شوند.

1- استفاده کردن از هر توپی خارج از میز برای هر منظوری

2- استفاده کردن از هر وسیله برای اندازه گیری فاصله ها و دهانه پاکتها

3- پس از پاکت کردن توپ قرمز و یا توپ آزاد به جای قرمز دوباره با توپ قرمز بازی کند.(در صورتیکه بعد از زدن توپ قرمز توپ رنگی را اعلام ننماید پس با اشتباه ضربه به یک قرمز برخورد نماید خطای توپ در نوبت گرفته خواهد شد نه خطای 7 امتیازی .

4- به جز توپ سفید با هر توپی به جای کیوبال بازی نماید.

5- زمانیکه داور توپ انتخابی بازیکن را سوال کرده اما بازیکن جواب ندهد.

6- پس از پاکت کردن توپ قرمز و یا توپ آزاد به جای قرمز، و قبل از انتخاب توپ رنگی مرتکب خطا شود.

بازی مجدد :

چنانچه بازی به دلیل ارتکاب خطای حریف از او بخواهد که دوباره بازی کند. چنین درخواستی قابل اجرا است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد، اما بازیکن خاطی حق دارد، که تصمیم خود برای زدن توپ در نوبت دیگری عوض نماید.

الف- از چه نوع ضربه ای استفاده کند.

ب- کدام توپ در نوبت را برای ضربه زدن انتخاب نماید و آن بازیکن در صورت پاکت کردن هر توپ با شرایط بالا امتیاز مربوطه را کسب خواهد کرد.

خطا و برخورد نکردن کیوبال توپ در نوبت Foul and miss

بازیکن موظف است که تلاش خود را برای ضربه زدن به (توپ در نوبت) بکار گیرد. اگر داور ملاحظه نماید که از این قانون تخطی شده باید اعلام کند Foul and amiss مگر اینکه فقط توپ سیاه روی میز باقی مانده باشد و یا شرایطی ایجاد شود که ضربه زدن به (توپ در نوبت) تمام تلاش خود را اعم از از ضربه مستقیم و یا غیر مستقیم بکار برده است.

1- پس از اعلام Foul and amiss بازیکن بعدی می تواند از خطا کار درخواست نماید تا بازی مجدد از جای قبلی ( جایی که بازیکن خطا کار از آنجا مرتکب خطا شده است) و یا از جائیکه مانده بازی را ادامه دهد و چنانچه از بازیکن خاطی خواسته شود که کیوبال را در جای قبلی قرار داده و بازی کند باید( توپ در نوبت) آن بازیکن دقیقا در شرایط اولیه که خطا صورت گرفته قرار گیرد و توپهای دیگر اگر جابجا شده است باید به صورت اولیه به وسیله داور قرار گیرند.

2- اگر بازیکنی موفق به ضربه زدن به (توپ در نوبت ) در شرایطی که هیچ مانعی بین آن توپ نسبت به کیوبال وجود ندارد نباشد. داور اعلام Foul and miss and miss strit می کند مگر اینکه بازیکن به اسنوکر کردن نیاز داشته باشد و داور متقاعد شود که بازیکن عمداً مرتکب خطا نشده است.

3- شرایط بالا زمانی اتفاق میافتد که مسیر مستقیم کیوبال برای ضربه زدن به کل قطر (توپ در نوبت) باز باشد.

الف – اگر برای بار دوم همان بازیکن ، موفق به ضربه زدن به ( توپ در نوبت) در همان شرایط بالا نباشد داور بدون توجه به اختلاف امتیازات اعلام می کند. Foul and miss and miss strit

ب- 1- در صورتیکه توپ در نوبت قرمز باشد و بازیکن همه توپ را ببیند و نتواند به آن ضربه بزند در صورت درخواست مجدد برای ضربه بعدی می تواند توپ قرمز دیگری را انتخاب کرده به آن ضربه بزند. ولی اگر قرمز ها تمام شده باشد و توپ در نوبت رنگی می باشد طبیعتاً نمی تواند توپ نوبت را در تکرار ضربه خطا عوض نماید.

2- اگر مجددا از همان بازیکن خواسته شود که بازی را از جای قبلی ادامه دهد داور به بازیکن خاطی اخطار می دهد که در صورت موفق نشدن برای بار سوم فریم به نفع حریف او ثبت خواهد شد.

بازیکن بعدی می تواند ضربه بعدی را خود بزند و یا از بازیکن خطا کار بخواهد که از جایی که بازی مانده و یا از جای قبلی بازی کند که در صورت انجام بازی از جای قبلی ، کلیه توپ های تکان خورده به درخواست بازیکن ذینفع در جاهای قبلی خود و با نظر داور قرار می گیرد.

5- ممکن است شرایط دیگری از miss پیش بیاید که به تصمیم داور بستگی دارد.

6- پس از اینکه کیوبال به(توپ در نوبت) برخورد ننماید (miss ) و از بازیکن خطا کار خواسته شود که کیوبال را از جای قبلی قرار دهد بازی کند، کلیه توپ های تکان خورده در جای خود (جای فعلی ) باقی می مانند مگر اینکه داور احساس کند که بازیکن خاطی از شرایط بالا ذینفع خواهد بود، که در آنصورت کلیه توپها تکان خورده با نظر داور در جای قبلی قرار می گیرند و در هر دو حالت توپ های رنگی که در نقاط اشتباه قرار گرفته و تحت شرایط بالا افتاده و یا به بیرون میز پرتاب شده به طور صحیح در نقاط اصلی خود قرار می گیرند.

7- جهت قرار دادن توپ های تکان خورده پس از ارتکاب miss هر دو بازیکن می تواند در زمینه جای قبلی آن توپ ها مشورت نمایند که البته تصمیم نهایی با داور می باشد.

8- در جریان مشاوره ، اگر ضربه زننده با هر توپی در روی میز تماس بگیرد، بدون اینکه نوبت خود را از دست دهد جریمه خواهد شد و توپهای جابجا شده توسط داور و با نظر وی در جای خود قرار خواهد گرفت.

توپی که توسط غیر ضربه زننده جابجا شود:

چنانچه به توپی که ثابت و یا در حال حرکت در روی میز است، توسط بازیکنی غیر از ضربه زننده مزاحمت ایجاد شود بدون اینکه جریمه شود، داور باید آن توپ را در جایی که به نظرش درست است و یا در نقطه ای که خواهد ایستاد قرار دهد.

1- این قانون شامل مواردی که به جز یار ضربه زننده (در بازی چهار نفره) هر کس دیگری که باعث می شود تا توپ توسط ضربه زننده مورد مزاحمت قرار گیرد نیز می شود.

2- هیچ بازیکنی به دلیل اشتباه داور جریمه نخواهد شد.

احتمال تساوی :

چنانچه داور تصور کند که بازی از روند طبیعی و معمول آن خارج شده است و بازیکنان از ترس باخت بازی را به سکون و در حالت دفاعی ادامه میدهند و در این روند امتیازی رد و بدل نمی شود، داور پیشنهاد تساوی را ارائه می دهد و در صورت قبول نکردن هر یک از بازیکنان بعد از 3 ضربه متوالی جمعاً 6 ضربه اگر امتیازی رد و بدل نشده باشد داور اعلام مساوی در این فریم را اعلام می دارد. فریم از نو با قرار دادن کلیه توپها روی میز بدون اینکه امتیازی برای بازیکنان قائل شود به وسیله همان بازیکن قبلی فریم آغاز می گردد.

بازی چهار نفره :

در بازی چهار نفره ، هر تیم به طور متناوب فریم ها را شروع خواهند کرد و ترتیب بازی آنها در اول فریم مشخص شده و این ترتیب تا آخر آن فریم ادامه خواهد داشت.

2- بازیکنان می تواند ترتیب بازی خود را در هر فریم جدید تغییر دهند.

3- اگر خطایی صورت گیرد و درخواست بازی مجدد گردد، بازیکنی که مرتکب خطا شده بازی مجدد را انجام خواهد داد حتی اگر این خطا خارج از نوبت اتفاق بیافتد و در اینصورت ضمن اینکه ترتیب اصلی بازی باید حفظ گردد ، یار بازیکن خاطی نوبت خود را از دست خواهد داد.

4- زمانیکه توپ سیاه در پاکت بیفتد و برای نتیجه فریم و یا بازی ، طبق قانون قرار باشد که توپ سیاه در نقطه اصلی در روی میز قرار گیرد . دو نفر بازیکنی که با قید قرعه مشخص شده که ضربه اول را بزند، می توانند بین خود ضربه زننده را تعیین نمایند که پس از آن ترتیب اصلی فریم ادامه پیدا خواهد کرد.

5- دو بازیکن در حین فریم می توانند با هم مشورت نمایند اما :

الف – هرگز با یاری که در پشت میز قرار گرفته نمی توانند مشاوره نمایند.

ب- همچنین پس از ضربه تا پایان نوبت آنها نمی تونند با هم مشاوره کنند.

فصل چهار – بازیکنان

اتلاف وقت :

چنانچه داور ملاحظه نماید که بازیکنی به طور غیر عادی برای ضربه زدن و یا انتخاب ضربه اتلاف وقت میکند به او تذکر داده و در صورت بی توجهی به بازیکن خاطی اخطار می دهد که در صورت تکرار نتیجه فریم را به بازیکن حریف واگذار خواهد نمود.

رفتار ناشایست :

اگر بازیکنی برای عدم ادامه فریم و یا رفتار ناشایست ، از جمله اتلاف وقت بعد از اخطار و یا رفتار نا جوانمردانه اصرار ورزد داور آن فریم را بازنده اعلام نموده و اخطار خواهد داد که در صورت ادامه رفتار ناشایست کل بازی را بازنده خواهد شد.

بازیکن غیرضربه زننده :

بازیکنی که نوبت بازی او تمام شده باید در زمان ضربه حریف از ایستادن و یا حرکت در خط دید ضربه زننده خودداری نموده و در یک فاصله منطقی از میز بنشیند یا بایستد.

غیبت :

در صورتیکه بازیکن ضربه زننده در سالن مسابقه حضور ندارد، او میتواند یک نفر را که قبلاً به داور معرفی کرده برای نظارت به امور مربوط به خود در سالن بگمارد.

واگذار کردن :

1- یک بازیکن در زمانیکه فقط نوبت ضربه او است می تواند فریم یا بازی را واگذار نماید که حریف او حق دارد این پیشنهاد را بپذیرد و یا خیر.

2- زمانیکه فریم یک بازی واگذار می شود ارزش کلیه توپ های باقی مانده در روی میز به نفع حریف محاسبه شده که در این صورت به ازای هر قرمز 8 امتیاز توپ های رنگی به کل امتیازات حریف اضافه خواهد شد.


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی