مجموعه فرهنگی ورزشی اسبو اسپرت

نویسندگان
۱۵شهریور


دسته بندی : قوانین بیلیارد: اسنوکر._8 بال_9 بال_10بال

این قوانین اعلام شده از فدراسیون بولینگ و کیو اسپرت چمهوری اسلامی ایران است.

هدف بازی

ایت بال یک بازی اعلام ضربه ای است که با یک توپ سفید ( کیوبال) و 15 توپ هدف شماره دار از یک تا 15 است. یک بازیکن باید توپ های از 1 تا 7 ( توپ های تمام رنگی ) وبا زیکن دیگر توپ های 9 تا 15( توپ های خطی ) را در پاکت بیاندازد و وقتی گروه توپ های یک بازیکن همه وارد پاکت شدند.آن وقت با وارد کردن توپ 8 بطور قانونی در پاکت برنده گیم خواهد بود.

اعلام ضربه

این سیستم یعنی اعلام کردن توپ هدف و پاکت مورد نظر قبل ازضربه می باشد اما توپ های کاملا واضح قبل از ضربه نیازی به اعلام ندارند. ولی این حق بازیکن حریف می باشد که توپ و پاکت نامعلوم را سوال نماید.

ضربه های ترکیبی و غیره که از طریق باند ضربه زده می شوند و به دلیل مشخص نبودن باید توپ و پاکت هدف اعلام گردد. اما در زمان ضربه نیازی به اعلام جزییات آن از قبیل شماره باند- گوشه ها – توپ های بهم چسبیده و غیره نیست . توپ هایی که به صورت خطا وارد پاکت شوند .در پاکت باقی می ماند . بدون توجه به این که توپ های مورد نظر متعلق به ضربه زننده و یا حریف او باشد . در زمان شروع گیم و پخش نیاز به اعلام ندارد و بازیکنی که در اجرای پخش توپها به طور قانونی هر توپی را در پاکت بیاندازد بازی او ادامه دارد. ولی هنوز میز آزاد می باشد و رنگی انتخاب نشده است.

چیدن توپ ها

توپ ها توسط یک مثلث در پایین میز به شکلی که توپ 8 در وسط مثلث ، یک توپ در نوک آن و در روی نقطه پیرامید و یک توپ تمام رنگی و خطی در گوشه های آن قرار دارند چیده می شوند.

نحوه قرعه کشی Lag

در ایتبال و ناینبال به وسیله دو توپ غیر هم گروه با زدن به باند مقابل از منطقه کیچن برای تعیین برنده و شروع کننده برک شات انجام می شود بازیکن حق دارد تا قبل از برخورد توپ حریف به باند روبرو ضربه خود را بزند و هر یک از توپها به باندی که از آن سمت ضربه زده شده نزیکتر شود زننده آن برنده Lag شده و می توان خودش پخش کند یا از حریف بخواهد که او پخش کننده باشد.

خطاهای قرعه کشی:

در هنگام LAG اگر توپ بازیکن به یکی از باندهای کناری برخورد و یا داخل دهانه پاکت بایستد و یا داخل پاکت بیافتد و یا از خط فرضی وسط میز عبور کند خطا محسوب شده و Lag را واگذار نموده است.

تعویض پخش گیم

در هنگام LAG هیچ توپی نباید بر روی میز باشد بجز دو توپ که برای LAG انتخاب شده.

برنده LAG اختیار پخش گیم را دارد و برنده هر گیم ، گیم بعدی را شروع خواهد کرد مگر اینکه کمیته برگزاری یکی از موارد زیر را در مسابقه حاکم نمایند. 2- بازنده هر گیم ، گیم بعدی را آغاز کند 3- یک در میان پخش نمایند.

ضربه پرشی خطا

با زاویه 45 درجه و با چوب قانونی (1متر) خطا نمی باشد . ولی اگر به زیر توپ ضربه زده شود و توپ پرش نماید خطا محسوب می شود.

پخش قانونی ( شروع گیم)

بازیکن شروع کننده برای اجرای قانونی باید (با توپ سفید از پشت خط شروع) طوری توپها را پخش نماید که

حداقل یک توپ در پاکت بیافتد. 2- یا حداقل 4 توپ شماره دار با باند برخورد نمایند. چنانچه او قادر به انجام شرایط فوق نباشد خطا محسوب شده ولی بال این هند انجام نمی شود و بازیکن بعدی حق دارد خود پخش نماید یا از بازیکن اولی بخواهد مجددا شروع کند. یا میز را به همان شکل قبول نماید.

پخش غیر قانونی ( موارد اشاره شده در قسمت پخش قانونی انجام نپذیرد ) :

1- حریف از همان وضعیت به بازی ادامه می دهد.

2- حریف مجدداً پخش می نماید.

3- حریف از بازیکن خاطی می خواهد که دوباره پخش نماید.

در پخش یک یا چند Object Ball به بیرون از میز پرتاب شود ( توپها به درون پاکت انداخته شده بجز توپ 8 که Re Spot می شود) : ( در روی نقطه پیرامید قرار گیرد)

1- حریف از همان وضعیت به بازی ادامه می دهد.

2- حریف بال این هند بوده و از منطقه کیچن رو به بالا به بازی ادامه می دهد.

در پخش کیوبال از میز به بیرون پرتاب شود یا وارد پاکت شود:

1- حریف بال این هند بوده و از منطقه کیچن رو به بالا به بازی ادامه می دهد.

2- حریف مجدداً پخش می نماید.

در برک توپ 8 وارد پاکت شود :

1- پس از Re Spot توپ 8 بازیکن پخش کننده به بازی ادامه می دهد.

2- بازیکن پخش کننده مجدداً پخش می نماید.

افتادن توپ در پاکت در زمان پخش

چنانچه در یک پخش ( شروع بازی) قانونی توپ سفید بازیکن وارد پاکت شود آن عمل خطا می باشد.

1- کلیه توپهای در پاکت افتاده در پاکت باقی می ماند ( بجز توپ 8 که شرح آن در قسمت مربوطه داده شده )

2- آن عمل خطا می باشد.

3- میز باز محسوب می شود.

تذکر: در شرایط بالا بازیکن بعدی توپ سفید را از پشت خط شروع ، رو به جلو بازی خواهد کرد و برای ضربه زدن به توپ های هدف که در پشت خط شروع قرار دارند باید طوری بازی کند که ابتدا توپ سفید از خط شروع گذشته و از طریق باند و یا یکی از توپهائی که روی خط شروع یا خارج از آن می باشد ضربه و در برگشت با آنها برخورد نمایند.

اگر توپ ها در پخش از میز به بیرون پرتاب شوند

اگر بازیکنی توپ شماره داری را در زمان پخش به بیرون میز پرتاب نمایند این عمل خطا بوده و بازیکن بعدی اختیار دارد 1- میز را با شرایط موجود قبول کند یا 2- توپ سفید را در پشت خط شروع قرار داده و بازی کند.

اگر توپ 8 در زمان پخش وارد پاکت شود

چنانچه توپ 8 در زمان پخش ( شروع گیم) وارد پاکت شود پخش کننده می تواند دوباره پخش نماید یا توپ 8 را در روی نقطه پیرامید میز قرار داده و به بازی خود ادامه دهد. و اگر در زمان پخش توپ 8 و توپ سفید هر دو در پاکت بیافتند بازیکن بعدی مجاز است خود دوباره پخش توپ ها را انجام دهد یا توپ 8 را روی میز قرار داده و با توپ سفید از پشت خط شروع بازی کند.

میز باز

میز زمانی باز نامیده می شود که انتخاب گروه توپ های رنگی یا خطی توسط بازیکنان انجام نشده باشد. زمانیکه میز باز است ضربه زدن به توپ های تمام رنگی به جهت در پاکت انداختن توپ های خطی و برعکس مجاز می باشد.

تذکر: میز همیشه بلافاصله بعد از پخش باز محسوب می شود و زمانیکه میز باز است می توان برای وارد کردن

توپ هدف در پاکت ابتدا به توپ های تمام رنگی یا خطی ضربه زدن هر چند اگر اولین ضربه به توپ 8 برخورد کند خطا محسوب شده و بازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود و توپ های در پاکت افتاده با خطا در پاکت باقی میمانند.

انتخاب گروه توپ ها

گروه توپ های تمام رنگی و یا خطی در زمان پخش تعیین نمی گردد حتی اگر توپ های وارد شده در پاکت از یک یا دو گروه باشند، چون همیشه بلافاصله پس از پخش میز باز می باشد و زمان انتخاب گروه توپها مشخص می شود که بازیکنی یک توپ هدف اعلام شده را بعد از پخش بطور قانونی وارد پاکت نمایند.

ضربه قانونی

بجز زمان پخش و زمانی که میز باز است ( یعنی انتخاب گروه توپ ها صورت نگرفته است ) در کلیه بازی ها ضربه زننده باید ابتدا به توپهای گروه خود ضربه زده و 1- یکی از آنها را در پاکت بیاندازد و یا 2- توپ سفید و یا هر توپ شماره دار با باند برخورد نماید.

تذکر : 1- قصور از شرایط بالا خطا محسوب می شود. 2- بعد از ضربه کیوبال به توپ هدف یا یک توپ پاکت شود یا یک توپ با باند برخورد نماید.

ضربه اطمینان

به جهت تاکتیکی یک بازیکن می تواند قبل از ضربه ( ضربه اطمینان ) Safety Shat اعلام نموده و توپ مشخصی را در پاکت انداخته و بازی را ادامه ندهد که این ضربه مجاز و قانونی می باشد. پس چنانچه بازیکنی برای انداختن یک توپ مشخص قصد بازی مطمئن (ضربه اطمینان ) را دارد باید به داور و یا حریف خود اعلام نماید و اگر این اعلام انجام نشود و توپی را در پاکت وارد کند باید به بازی خود ادامه دهد کلیه توپ هایی که با اعلام ضربه اطمینان انجام می شود و در پاکت می افتد در پاکت باقی میمانند.

بالا بردن امتیاز

تا زمانیکه بازیکنی از گروه توپ های خود را وارد پاکت میکنند می تواند به بازی ادامه دهد. که پس از اتمام کلیه توپ های خود و انداختن آنها در پاکت به طور قانونی ، توپ 8 را در پاکت میاندازد و گیم را می برد.

جریمه خطا

زمانی که خطایی توسط بازیکنی انجام می گیرد (بجز در موارد پخش) حریف او توپ سفید در دست خواهد بود. بدین معنی که حریف می تواند توپ سفید ( کیوبال) را در هر جای میز قرار دهد. و به هر سمت که می خواهد بازی کند ( نه در پشت خط شروع، بجز موقع پخش که در آن وقت از پشت خط شروع خواهد شد) این قانون از خطای عمدی یک بازیکن که ضرر حریف را به همراه دارد جلوگیری میکند. در زمان توپ سفید در دست بازیکن می تواند برای قرار دادن آن بر روی میز از دست یا هر قسمت چوب به جز نوک آن استفاده نماید.

ضربه های ترکیبی

این ضربه قانونی است، و شرایط آن تا زمانی صورت می گیرد که میز باز باشد جهت تعیین رنگ می توان با یک توپ تک رنگ به توپ دو رنگ ضربه زد و یا برعکس ، و در این شرایط نمی توان ضربه اول را به توپ 8 وارد نمود و اگر زده شود خطا محسوب می شود. در این ضربه تنها کافیست توپی که می بایست وارد پاکت شود اعلام گردد.

توپ های در پاکت افتاده غیر قانونی

یک توپ رنگی زمانی به طور غیر قانونی در پاکت می افتد که 1- همزمان با ارتکاب خطا باشد و جریمه آن توپ سفید در دست خواهد بود 2- توپ در پاکت اعلام شده نیفتد و یا کلیه توپ های وارد شده غیر مجاز در داخل پاکت باقی می ماند.

توپ هایی که از میز به بیرون پرتاب می شوند

زمانی که توپ از میز به بیرون پرتاب شود خطا محسوب می گردد مگر توپ 8 که در آن صورت بازیکن گیم را باخته است. توپ های به بیرون پرتاب شده در روی میز قرار نمی گیرند.

تذکر: قوانین شروع بازی به قوت خود باقیست.

نوبت بازی توپ 8

چنانچه موقع ضربه قانونی توپ 8، توپ سفید وارد پاکت شود و یا خطایی صورت گیرد به شرطی که توپ 8 در پاکت نیافتد بازیکن گیم را نباخته است و بازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود.

باخت گیم

بازیکن در شرایط ارتکاب خطاهای زیر گیم را باخته است:

1- در زمان افتادن توپ 8 در پاکت مرتکب خطا شود به جز زمان پخش ( شروع گیم)

2- هم زمان با آخرین توپ گروه خود توپ 8 را وارد پاکت نماید.

3- هر زمان از بازی توپ 8 را به بیرون از میز پرتاب کند.

4- توپ 8 را در پاکتی غیر از پاکت اعلام شده بیاندازد.

5- توپ 8 را خارج از نوبت آن وارد پاکت کند جز در زمان پخش ( شروع گیم)

تذکر: کلیه خطاها باید از قبل از ضربه بعدی اعلام شود و در غیر اینصورت خطا تلقی نخواهد شد.

گیم مساوی

چنانچه پس از سه ضربه متوالی برای هر بازیکن ( مجموعاً 6 ضربه ) داور نظر دهد ( در صورت نبودن داور با توافق دو بازیکن) که در پاکت انداختن یک توپ و یا حرکت آن موجب باخت گیم می شود آن گیم مساوی اعلام شده و کلیه توپ ها را مجدداً مثل شروع گیم در روی میز چیده و بازیکنی که آن گیم را شروع کرده، دوباره توپ ها پخش نماید و این قانون بدون توجه به اینکه چه توپ هایی در روی میز باقی باشد قابل اجرا است.

تذکر: سه خطای پی در پی بازیکن موجب باخت گیم توسط او نمی باشد.

جنانچه برای داور مسلم شود که بازی از روند طبیعی و معمول خود به دلیل ترس از باخت هر دو بازیکن به سکون و در حالت دفاعی به پیش می رود و در این روند امتیازی رد و بدل نمی شود داور پیشنهاد تساوی را ارائه می دهد و در صورت قبول نکردن هر یک از بازیکنان بعد از 3 ضربه متوالی جمعاً برای هر دو بازیکن 6 ضربه اگر امتیازی رد و بدل نشود بنا به تشخیص داور آن گیم مساوی اعلام می شود. کلیه توپها از نو چیده شده و امتیازی برای هیچ بازیکن منظور نمی شود. شروع مجدد گیم با بازیکنی است که قبلاً گیم را شروع کرده.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی